Proyectos de investigación
 • OBSERVATORIO ATLÁNTICO COORDINADO DE OCEANOGRAFÍA OPERACIONAL COSTERA (MYCOAST) http://www.mycoast-project.org/
  EU INTERREG Atlantic Area programme EAPA_285/2016 (2018-2021)
  • Fundación AZTI – AZTI Fundazioa (AZTI). Lead Partner
  • Instituto Español de Oceanografía (IEO)
  • Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (INTECMAR)
  • Foras na Mara (IMI)
  • Universidade de Santiago de Compostela (USC)
  • Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM)
  • Puertos del Estado (PdE)
  • Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER)
  • Centre for Environment Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)
  • Instituto Superior Técnico (IST)
  • Plymouth Marine Laboratory (PML)
  • Marine Scotland (MSS)
  • Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático (DXCACC- MeteoGalicia)
  • Instituto Hidrográfico (IH)
  • Qualitas Instruments Lda (QUALITAS)
  O obxectivo de MyCOAST é mellorar a capacidade dos sistemas de xestión de riscos na rexión atlántica mellorando a cooperación entre os sistemas de observación e previsión e os usuarios finais. MyCOAST ten como obxectivo construír un Observatorio Operativo Costeiro do Atlántico na área atlántica unindo capacidades de todos os 5 estados socios e das actividades de cooperación transfronteiriza existentes, todas dirixidas á mellora das ferramentas de vixilancia e previsión costeiras para apoiar a ameaza e a resposta de emerxencia. A rede técnica e as sinerxías específicas reforzarán o uso e a difusión de aplicacións posteriores do Servizo de Vixilancia Mariña e Ambiental (CMEMS) de Copernicus para afrontar o reto común da resiliencia da zona costeira ao risco. As ferramentas de xestión de datos propostas promoverán o intercambio de información e a interoperabilidade entre os observatorios costeiros e os sistemas comúns de intercambio de información europeos. Para garantir unha implementación efectiva, as ferramentas de xestión de riscos desenvolveranse e validaranse conxuntamente cos actores clave implicados na xestión e prevención de riscos costeiros como as inundacións e a erosión costeira, os da xestión de problemas de calidade das augas e os responsables da xestión da seguridade marítima e da resposta á contaminación. incidentes. Finalmente, MyCOAST mellorará a conciencia destes riscos na zona atlántica e identificará e promoverá oportunidades para o sector privado.
 • RAIA-Tec – Tecnología Marítima e de Informaçao http://www.marnaraia.org
  Interreg POCTEP Galicia-Norte de Portugal – 0688_RAIATEC_1_P (2013-2015)
  • Universidade de Porto - (Beneficiario Principal)
  • MeteoGalicia
  • Centro Tecnológico del Mar – Fundación CETMAR ( http://www.cetmar.org)
  • Instituto Tecnolóxico para o control do Medio Mariño de Galicia (INTECMAR) ( http://www.intecmar.org)
  Aumentar o desempenho, disponibilidade e flexibilidade dos equipamentos e das estruturas que conferem capacidade efetiva para monitorar e gerir o ambiente marítimo, sendo essas estruturas e os dados recolhidos colocados também ao dispor de todos os interessados na utilização desse espaço. <br/> 1) Aumentar o número de aplicativos e a interoperabilidade entre plataformas informáticas que disponibilizam informação ao público e a usuários especializados de dados meteo-oceanográficos, bem como a sua análise e serviços derivados..<br/> 2) Testar sensores de última geração e permitir o acesso aos seus dados. Avaliar o comportamento no mar da estrutura de suporte..<br/> 3) Desenvolver e testar soluções para a utilização de energia renovável a bordo de bóias ou estruturas de suporte a equipamento oceanográfico.<br/> 4) Implementar sistemas de comunicações acústicas robustas a falhas e que permitam eliminar ou minimizar o tráfego via satélite utilizado no Observatório RAIA.
 • EnergyMare - Cooperación para el aprovechamiento de energías renovables en el Atlántico http://www.energymare.eu
  Interreg Atlántico 2011-1/157 (2013-2015)
  • Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) - (Beneficiario principal)
  • Fundación Leading Innova
  • Instituto de Engenharia Mecânica e Gestao Industrial (INEGI)
  • Ecole d’ingenieurs en genie des systemes industriels
  • University of Strathclyde
  • University of the Highlands and Islands
  • Limerick Clare energy Agency
  • National University of Ireland, Galway
  • MeteoGalicia
  • Instituto Superior Técnico de Lisboa (Portugal)
  • Technopole Brest Iroise
  Las regiones del Espacio Atlántico disponen de un patrimonio marítimo con grandes recursos naturales y medioambientales que debe ser protegido y conservado pero a su vez también debe ser utilizado para estimular el crecimiento económico, el bienestar social y la calidad de vida. En un contexto de lucha contra el cambio climático y de dependencia de las energías tradicionales, las energías renovables marinas constituyen una alternativa limpia y autóctona y deben ser consideradas como un factor de dinamización de la economía y como instrumento para cohesión territorial del Espacio Atlántico. <br/>El proyecto EnergyMare nace de la necesidad de garantizar el desarrollo sostenible de las regiones Atlánticas potenciando la producción de energías renovables del mar. Para ello se propone: <br/> * Creación de una Red de Cooperación Transnacional para la potenciación, impulso y desarrollo de la producción de energías renovables marinas. <br/> * Establecimiento de un fondo común transnacional de experiencia, recogida de datos y supervisión de los avances realizados. <br/> * Exploración conjunta del potencial de fuentes innovadoras de energías procedentes del mar. <br/> * Desarrollo de proyectos piloto comunes para probar prototipos experimentales de producción de energías en el ámbito marino. <br/> * Cooperación para la superación de las barreras que actualmente condicionan la puesta en marcha y posterior progreso.
 • RAIAco – Observatorio Marino del Margen Ibérico y del Litoral http://www.marnaraia.org
  Interreg POCTEP Galicia-Norte de Portugal – 0520_RAIA_CO_1_E (2012-2015)
  • MeteoGalicia - (Beneficiario principal)
  • Instituto Tecnolóxico para o control do Medio Mariño de Galicia (INTECMAR) ( http://www.intecmar.org)
  • Instituto Español de Oceonografía (IEO)
  • Instituto de Investigaciones Mariñas (CSI-IIM)
  • Centro Tecnológico del Mar – Fundación CETMAR ( http://www.cetmar.org)
  • Universidade de Porto
  • Universidade de Aveiro (Portugal)
  • Instituto Hidrográfico de Portugal
  Poner la oceanografía operacional al servicio de las comunidades costeras y de los agentes económicos que ejercen su actividad en el litoral. <br/> 1) Mantener y mejorar la red de observación oceanográfica y de modelado desarrollada por el Observatorio Oceánico RAIA, ajustándola a las necesidades de los sectores estratégicos de Galicia y Norte de Portugal (la acuicultura, pesca, turismo, actividades recreativas y los puertos) que pueden beneficiarse de sus servicios. <br/> 2) Fortalecer la productividad, sostenibilidad y competitividad de las actividades costeras vinculadas a dichos sectores estratégicos mediante el desarrollo de servicios y productos de la Oceanografía y Meteorología operacional que incidan directamente en una  mejor gestión de la calidad de las aguas y de la explotación de los recursos costeros. <br/> 3)   Promover la creación y consolidación en Galicia y Norte de Portugal de un tejido empresarial competitivo con capacidad para desarrollar servicios y tecnologías marinas que permitan disponer de industria y tecnología propia. <br/> 4) Desarrollar una estrategia de comunicación con los usuarios del observatorio a través de un proceso consultivo e interactivo, de forma que éste pueda generar productos para satisfacer mejor las necesidades de estos. <br/> 5) Contribuir a la Gestión Integrada de la Zona Costera (GIZC)
 • OCEANO
  Xunta de Galicia – Consellería de Economía e Industria (Proxecto 09MDF009CT).
  O proxecto é unha colaboración entre MeteoGalicia, o Laboratorio de Sistemas da Universidade de Santiago e o CESGA. O obxectivo do proxecto OCEANO é desenvolver e adaptar o modelo ROMS (Regional Ocean Model System) a costa galega así como facelo operacional para que Meteogalicia poda usar os seus resultados. Ditos resultados implementaranse mediante unha arquitectura de procesado de datos e xerarán productos de valor engadido a partires dos arquivos de saída, seguindo una axeitada organización, xestión e difusión dos mesmos e cumprindo coas directrices europeas neste sentido da directiva INSPIRE con estándares de servizos web propostos polo Open Geospatial Consortium (OGC) .Os obxectivos do proxecto son: <br/> * Obxectivo 1. Executar de forma operacional o modelo ROMS a escala rexional (Galicia). <br/>* Obxectivo 2.  Xerar produtos de valor engadido a partires da saída do modelo operacional. Propoñense: <br/>- Modelado de productividade biolóxica <br/>- Modelado de turbulencias <br/>- Modelado olas preto da costa <br/>* Obxectivo 3. Facer que a información xerada na execución do modelo ROMS e os datos de valor engadido estean dispoñibles para a comunidade de usuarios de maneira pronta e eficaz ao través dun interfase gráfico avanzado e mais ao través dos servizos WEB segundo o estándar do OGC. <br/>* Obxectivo 4. Acceso a información de fontes de datos in-situ e sensores remotos. Acceso en tempo case real, preprocesado e asimilación: altimetría, temperatura oceánica superficial e productividade. <br/>* Obxectivo 5. Permitir a execución de modelos ROMS mais localizado e a xeración doutros produtos de valor engadido utilizando o estándar de servizos de procesado. <br/>
 • METEOSIX http://meteosix.cesga.es/
  Consellería de Economía e Industria. Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación. Programa sectorial: Investigación Aplicada e I+D SUMA, sector Medio Natural e Desenvolvemento Sostíbel. Ano 2009.
  A orixe deste proxecto radica en dúas necesidades actuais da Subdirección Xeral de Investigación, Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente, e máis concretamente do Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia (LMAG) e de MeteoGalicia (servizo galego de predición meteorolóxica) dependentes desta subdirección. <br>A primeira destas necesidades nace ao abeiro da directiva europea INSPIRE (2007/02/CE, de 14 de marzo de 2007) que converte nunha obriga xurídica para as administracións públicas a implantación dunha Infraestrutura de Datos Espaciais (IDE), directiva da que tanto o LMAG como MeteoGalicia, produtores de información ambiental con claro carácter espacial, non deben quedar ao marxe. <br> A segunda necesidade ven dada pola evolución paralela das tecnoloxías de información coa demanda da sociedade de información ambiental. Esta demanda é cada vez maior e require, cada vez máis, unha mellora na calidade nos servizos que as satisfacen. <br> Este proxecto, en xeral, márcase o obxectivo de paliar estas necesidades mediante a implantación dunha IDE orientada a datos medio ambientais que constará por unha parte dunha plataforma de servizos públicos que proporcionaran un acceso estandarizado á información, facilitando así a interoperabilidade, e por outra parte dun conxunto de aplicacións destinadas tanto a usuarios xerais da información meteorolóxica como ao uso interno de MeteoGalicia. <br> MeteoGalicia, como xestor da súa propia web e como proveedor de información meteorolóxica a múltiples medios de comunicación, empresas de diferentes ámbitos e diversas entidades públicas e grupos de investigación é profundo coñecedor das demandas de información ambiental por parte da sociedade galega. <br> Neste senso goza dunha grande experiencia en desenvolvemento de produtos de apoio a xestión ambiental ad-hoc para clientes que coas estruturas actuais derivan en grandes problemas de mantemento, pois realízase mantemeto específico prácticamente por produto e por cliente. A plataforma de servizos pretende reducir en gran medida este problema. <br> Por outra parte, MeteoGalicia é coñecedora da situación actual dos protocolos estándar que se aplican neste ámbito. Estes protocolos son os propostos polo Open Geospatial Consortium (OGC) e polo porgrama UNIDATA de University Corporation for Atmospheric Research. Non obstante, hai que notar que os protocolos da OGC (WMS, WCS, WFS, CSW, SOS, SAS...) ao contrario que os do programa UNIDATA (OpeNDAP, netCDF Subset...) non foron concebidos para a súa aplicación a datos meteorolóxicos e oceanográficos. Neste senso existen diversas iniciativas e proxectos recollidas dentro do Meteorology Domain Working Group (Meteorology DWG) da OGC que pretenden adaptar os protocolos OGC para a súa aplicación a meteoroloxia e a converxencia cos protocolos de UNIDATA. <br> Tendo en conta estes factores e a magnitude da empresa é necesaria a colaboración con outras entidades expertas na materia para a consecución dos obxectivos. Estas entidades serán o CESGA, o Grupo de Arquitectura de Computadores da Universidade de A Coruña (UDC) e o Laboratorio de Sistemas da Universidade de A Coruña (USC). <br> Así pois, as tarefas fundamentais do suproxecto de MeteoGalicia, como líder, serán a de velar pola consecución dos obxectivos e a coordinación entre os grupos. <br> Ademais, MeteoGalicia levará a cabo unha serie de actividades máis concretas como serán a determinación dos requerimentos das aplicacións a desenvolver e da investigación sobre os estándares e as opcións tecnolóxicas existentes. <br> Para elo MeteoGalicia deberá de estar ao corrente, e na medida do posible, ser participe das evolucións e innovacións que se levan a cabo no Meteorology DWG. Nesta liña, como parte deste supbroxecto, MeteoGalicia participará activamente no desenvolvemento dalgún dos estándares OGC, como o WMS para a xeración de mapas e o CS-W para servizos de catalogación e metadatos. <br> Así mesmo será o encargado de determinar as características e necesidades dos distintos xeoprocesos sobre información meteorolóxica e oceanográfica a implementar mediante o estándar Web Procesing Service (WPS) como das propiedades e requerimentos dos servizos Sensor Observation Service (SOS) e Sensor Alert Service (SAS) que que darán acceso aos datos proporcionados polas diferentes redes de observación de MeteoGalicia e o LMAG. <br> Outra das responsabilidades de MeteoGalicia será a da implantación do sistema. Implantación esta que se realizará tanto nas súas propias instalacións coma nas do CESGA. Para elo deberá encargarse dos servidores sobre os que se instale a plataforma de servizos así como do servidor de aplicacións que dará soporte ao xeoportal mediante o cal o público consultará e visualizará a información xerada. <br>
 • RAIA – Observatorio Oceánico da Marxe Ibérica. http://www.marnaraia.org/
  Interreg IV-A Transfronterizo Galicia-Norte de Portugal. Project nr. 0313_RAIA_1_E (2009-2011).
  • Fac. Ciencias, Univ. Porto
  • Universidade de Aveiro (Portugal)
  • Instituto Hidrográfico (IH)
  • Facultade de Engenharia, Universidade do Porto
  • Instituto de Engenharia Mecânica e Gestao Industrial (INEGI)
  • Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto (INESCP)
  • Centre of Marine and Environmental Research (CIIMAR)
  • Grupo de Oceanografía Física de la Universidad de Vigo (GOFUVI)
  • Centro Tecnológico del Mar – Fundación CETMAR ( http://www.cetmar.org)
  • Instituto de Investigaciones Mariñas (CSI-IIM)
  • Instituto Español de Oceonografía (IEO)
  • Instituto Tecnolóxico para o control do Medio Mariño de Galicia (INTECMAR) ( http://www.intecmar.org)
  • MeteoGalicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda ( https://www.meteogalicia.gal) - Xefe de fila.
  1. Consolidar una extensa red de observación océano-meteorológica en la plataforma costera en el área transfronteriza del Norte de Portugal y Galicia. Para ello se contempla instalar nuevas boyas oceanográficas a la altura de las desembocaduras de los ríos Duero y Miño, e instalar dos más en el extremo de la plataforma a la altura de Porto y otra enfrente de Cabo Silleiro. Estas plataformas complementarán la red de observación automática actual de Intecmar/MeteoGalicia (Cíes, Ons y Rande), Puertos del Estado (red de boyas de aguas profundas y mareógrafos) e Instituto Hidrográfico (red de boyas y mareógrafos). Con el sistema observacional se medirán en tiempo real datos meteorológicos, oceanográficos y biológicos, y se complementará con campañas de toma de datos durante los meses de duración del proyecto (campañas en barco del IEO, IIM e Intecmar; red de calidad de aguas de la Consellería de Medio Ambiente, etc). <br/> 2. Desarrollo de nuevas tecnologías que permitan mejorar las existentes en el ámbito de la monitorización oceanográfica y permitan al consorcio construir una base tecnológica regional propia con capacidad de expansión internacional. Elaboración de protocolos comunes de validación de datos, comunicaciones, monitorización de variables biogeoquímicas y calibración de sensores oceanográficos. <br/> 3. Creación de una plataforma de datos común (observaciones y previsiones) del margen atlántico en la zona transfronteriza Norte de Portugal - Galicia incluyendo todos los datos en tiempo real de la red mencionada antes y otros datos disponibles en el área de estudio (oceanográficos, imágenes de satélites, datos de radar HF, aforos de ríos, estaciones meteorológicas costeras, etc). Visualización de los históricos a través de una plataforma de interoperabilidad mediante el uso de standards internacionales: OpenDAP, WMS, etc. <br/> 4. Implementación operacional de los modelos hidrodinámicos y de oleaje de plataforma y costeros en la zona transfronteriza. Mejorar la calidad de las previsiones mediante: <br/> (i) asimilación de datos en los modelos hidrodinámicos de la plataforma, <br/> (ii) validación de los modelos contra las redes de medida actuales y las nuevas plataformas instaladas. Creación de un servicio de datos de modelos en la página web mediante protocolos OpenDAP, WMS, etc. <br/> 5. Implementación operacional de servicios y productos específicos para usuarios finales; modelos de corrientes y agitación en los Puertos de Vigo, Leixoes y Viana do Castelo, modelos de derivas de larvas, modelos de propagación de vertidos, previsión del estado del mar para mariscadores del percebe, etc. Los datos resultantes del proyecto constituirán una pieza fundamental para la comprensión de la dinámica costera de esta región con impactos en la actividad pesquera, uso de la energía de las olas, etc. <br/> 6. Implementación pre-operacional de predicciones de calidad de aguas en la plataforma y las zonas costeras. Validación de los modelos con los datos de campañas previas recogidas en la base de datos del proyecto, así como con los datos obtenidos por la nueva red de observación prevista en este proyecto. <br/> 7. Implementación de una plataforma de observación y modelización de la zona oceánica noroeste ibérica que sea sustentable al terminar el proyecto. Este observatorio será la base para el establecimiento de un organismo que garantice el mantenimiento de la infraestructura y la difusión de la información, así como rentabilice los productos y servicios desarrollados durante el proyecto.
 • EASYCO – Collaborative European Atlantic Water Quality Forecasting System. http://www.project-easy.info/
  Interreg IV-B Espacio Atlántico. Project nr. 2008-1/002. (2009-2011).
  • Instituto Superior Técnico, IST (Portugal)
  • Instituto Tecnolóxico para o control do Medio Mariño de Galicia (INTECMAR) ( http://www.intecmar.org)
  • MeteoGalicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda ( https://www.meteogalicia.gal)
  • Puertos del Estado (España)
  • Centro de medioambiente, pesquerías y acuicultura (CEFAS) (Inglaterra)
  • Instituto Marítimo Irlandés (IMI)
  • Universidad de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) (Francia)
  • Mercator Océan (Francia)
  • IFREMER (Francia)
  • Universidad de las Azores
  El objetivo del proyecto EASYCO es construir una Infraestructura Policéntrica de Modelado Oceánico Operacional en el conjunto del Espacio Atlántico (EA) uniendo las capacidades de 5 países para realizar previsiones de hidrodinámica y biogeoquímica (BGQ) a escala regional usando una resolución espacial de unos pocos kms. <br/> Sus objetivos específicos son: <br> - Integración de predicciones operacionales de corrientes, oleaje, meteorológicas y BGQ a lo largo del EA, <br/> - Establecimiento de modelos de gestión de pesquerías basados en datos BGQ y en esfuerzo pesquero, <br/> - Construcción de un modelo de organismos filtradores capaz de asociar crecimiento, capacidad de carga, producción primaria y modelos de circulación, <br/> - Establecimiento de una comunidad de usuarios con especial énfasis en las PYMES que proveen servicios de modelado a los utilizadores locales. <br/> Una página Web proporcionará acceso público a la información y herramientas desarrolladas en el proyecto, sirviendo tanto para la transferencia de información entre los socios y entre éstos y las PYMES. Se construirá un enlace bidireccional entre la página Web y las de los socios y/o usuarios finales, usando tecnologías de comunicación “Peer-to-Peer”. Esta interfaz suministrará información regional a los usuarios locales y englobará sus resultados locales en el sistema regional haciéndolos disponibles al resto de utilizadores.
 • ARCOPOL - ATLANTIC REGIONS' COASTAL POLLUTION, RESPONSE AND PREPAREDNESS. http://www.arcopol.eu
  Interreg IV-B Espacio Atlántico. Project nr. 2008-1/061. (2009-2011)
  • Centre for Advanced Software Technology Limited
  • Carmarthenshire County Council
  • Mid & West Wales Fire & Rescue Service
  • Environment Agency
  • Health Protecion Agency
  • Pembrokenshire County Council
  • VIGIPOL
  • Marine Institute Ireland MI
  • MeteoGalicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda ( https://www.meteogalicia.gal)
  • Instituto Tecnolóxico para o control do Medio Mariño de Galicia (INTECMAR) ( http://www.intecmar.org)
  • Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos (CIMA)
  • CIIMAR (Porto)
  • Instituto Superior Técnico, IST (Portugal)
  • Conseil Régional d'Aquitaine
  • Conseil Régional de Bretagne
  • EGMASA
  • Centro Tecnológico del Mar – Fundación CETMAR ( http://www.cetmar.org)
  El objetivo del proyecto Interreg III-B EROCIPS era la prevención, respuesta y mitigación de los vertidos de hidrocarburos en zonas costeras. Basándose en la experiencia adquirida a través de EROCIPS, ARCOPOL pretende mejorar las capacidades de prevención, respuesta y mitigación de vertidos de hidrocarburos y HNS y químicos inertes, con el objetivo de establecer las bases de una red sostenible de expertos en la región Atlántica, basada en la información relevante, intercambio de datos y herramientas de gestión. <br/> Los objetivos específicos del proyecto son: <br/> 1. Incorporar los resultados obtenidos en EROCIPS en la respuesta estratégica a nivel nacional, regional y local para promover el desarrollo de técnicas transnacionales transferibles que refuercen la respuesta de emergencia. <br/> 2. Mejorar las capacidades de respuesta en casa de un vertido de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas o sustancias inertes, e incluirlas en los planes de emergencia. Esto será llevado a cabo a través de la compilación y evaluación de los conocimientos, prácticas y experiencias actuales, y el desarrollo de nuevas herramientas, modelos sistemas y procedimientos. <br/> 3. Mejora del nivel de concienciación y de entrenamiento de los encargados de llevar a cabo la respuesta, e incremento del grado de implicación de los usuarios finales (actores implicados). <br/> 4. Promover la colaboración transfronteriza entre países vecinos para mejorar las estrategias de respuesta y asistencia mutuas, facilitando el desarrollo de ejercicios de entrenamiento conjunto en las regiones socias. <br/> 5. Mejorar las capacidades de mitigación por medio de la evaluación de los mecanismos actuales de reclamaciones e indemnizaciones, así como los procedimientos para las indemnizaciones por daños ecológicos, y por el desarrollo de guías, herramientas y metodologías Estándar.
 • HNS, oil and inert pollution: Trajectory modelling and monitoring (DRIFTER). http://www.intecmar.org/drifter
  Supported by Xunta de Galicia through the project "European concerted action to foster prevention and best response to Accidental marine Pollution - AMPERA" (ERACCT2005-016165) within the framework of the EU ERA-Net initiative (6th Framework Program)" (10/2008 – 10/2010).
  The success in the management of a marine pollution accident that involves a spill depends on several factors such as the ability to detect the spills, the capabilities to follow the movement of the slicks, and the capabilites to forecast the drift of pollutant over time. Different approaches and technologies can be applied for those purposes that will support the decision making process in terms of equipment deployment and protection of sensitive areas. Although the effectiveness of technologies that contribute to a better localization and follow up of slicks has been demonstrated during recent spill events, limitations and gaps still remain and deserve additional efforts. The principal objectives of this project can be summarized as follows: <br/> 1. - Improve the capability to forecast drifts of oil, hazardous noxious substances (HNS) and inerts. <br/>2. - Improve the capability of following up spills by: <br/> a) Identification of the most suitable drifting buoys to be used for the different types of spills (oil, vegetable oil and chemical products with high viscosity). <br/> b) Interest of dye in order to put a mark on a colourless slick of chemical. <br/> c) Applying satellite and remote sensing technologies of spill identification. <br/> 3. - Review, identification and adaptation of oil drift monitoring and forecasting technologies to predict the behaviour and drifts of hazardous substances and inerts. These adaptations will take into account specificities of environment of concerns (current and other oceanographic parameters of Atlantic ocean…). <br/> 4. - Elaboration of protocols addressed to stakeholders for the use of drifting buoys and dye for the spill monitoring during a crisis. <br/> 5. - Wide dissemination of the results.
 • IMPACTO DE LOS APORTES ATMOSFERICOS DE NUTRIENTES ORGANICOS E INORGANICOS A LA RIA DE VIGO – SP2
  Xunta de Galicia. Dirección Xeral de I+D (10/2007 – 10/2010).
  IMAN es un proyecto coordinado entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a través del Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo y la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible (CMADS, a través del Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia (LMAG, A Coruña) y MeteoGalicia (Santiago) que cuenta además con la colaboración del Laboratorio de Ecología Marina (UVIGO, Vigo). Se propone cuantificar los aportes atmosféricos de nutrientes orgánicos e inorgánicos por vía húmeda a la Ría de Vigo y valorar su impacto, sobre la actividad del fitoplancton y las bacterias marinas. El plan de trabajo incluye trabajo de campo, experimentos in vitro y aplicación de modelos numéricos. El trabajo de campo aportará una serie temporal de datos meteorológicos (velocidad del viento, temperatura del aire, humedad relativa y precipitación) y químicos (conductividad; aniones y cationes; metales traza; pH; amonio, nitrito, nitrato, fosfato y silicato; carbono, nitrógeno y fósforo orgánico disuelto; absorbancia y fluorescencia de la materia orgánica disuelta y especiación de amino ácidos libres) con frecuencia entre diaria y semanal (dependiendo de la precipitación y las variables) entre los meses 3 y 30 del proyecto en el espigón del Museo do Mar de Galicia. Además, durante la Primavera y el Otoño, periodos de máxima precipitación, se recogerán datos meteorológicos y de agua de lluvia durante una semana lluviosa en otros tres puntos de muestreo: Soutomaior (referente del interior de la ría/medio rural), Puerto de Vigo (referente urbano/portuario) e Islas Cíes (referente oceánico). En cada muestreo de Primavera y Otoño se recogerá además agua de mar para realizar experimentos in vitro del efecto del agua de lluvia sobre la actividad del fitoplancton y las bacterias en base a la incubación de mezclas de agua de mar con 2,5%, 1,0%, 0,5% y 0,0% de agua de lluvia y posterior medida de la producción primaria, la abundancia, producción, respiración y composición de la comunidad bacteriana, y el balance neto de producción y respiración de la comunidad planctónica. <br/> Para apoyar los resultados de estos muestreos se ejecutará un modelo meteorológico que proporcione datos de viento y precipitación en la Ría de Vigo. Para la realización de estos modelos, la CMADS se apoyará en los modelos meteorológicos de MeteoGalicia que ejecuta de manera operativa para toda Galicia. En estas salidas se anidará un modelo meteorológico de mayor resolución (1 a 2 km) en el entorno de la Ría de Vigo. Este modelo necesitará una puesta en marcha y una calibración previa a la realización de las simulaciones, que se hará durante los primeros 12 meses del proyecto. A partir de aquí se realizarán las simulaciones de los períodos lluviosos de los que se dispongan medidas de deposición húmeda de nutrientes orgánicos e inorgánicos. Estas simulaciones contendrán un sistema de asimilación de datos reales. <br/> Cinco son los productos esperados del proyecto IMAN: i) conocer la variabilidad temporal y ii) espacial de la concentración de nutrientes orgánicos e inorgánicos del agua de lluvia en la Ría de Vigo en relación con la precipitación y el régimen de vientos; iii) conocer los flujos de nutrientes orgánicos e inorgánicos a la Ría de Vigo en el ciclo estacional; iv) cuantificar la activación/depresión de la actividad del fitoplancton y las bacterias por el agua de lluvia; y v) combinar los datos de campo con los del modelo meteorológico para definir trayectorias, mecanismos de transporte (convección/difusión) y topología de los flujos de nutrientes orgánicos e inorgánicos a la Ría de Vigo. <br/> El proyecto IMAN es una iniciativa pionera en la investigación gallega al agregar bajo una misma propuesta a expertos en la observación del medio ambiente atmosférico (CMADS: LMAG y MeteoGalicia) y marino (CSIC y UVIGO) con modeladores de la meteorología y climatología de Galicia (CMADS-MeteoGalicia). <br/> Si bien la experimentación y modelización del proyecto se centra en la variabilidad espacio temporal en la Ría de Vigo, los resultados del proyecto IMAN serán de interés para otras zonas costeras de Galicia al estudiarse los distintos ambientes tipo posibles. Los resultados obtenidos también serán valiosos en el contexto internacional, dado que las rías gallegas son un referente en el estudio de sistemas de afloramiento costero que se dan en Galicia-Portugal, Noroeste y Suroeste de África, Perú-Chile y California-Oregón. Todas ellas son zonas de elevada producción pesquera en las que no se ha evaluado la importancia que los aportes atmosféricos pueden tener en dicha productividad.
 • Evidencias e Impactos do Cambio Climático en Galicia (CLIGAL). http://www.siam.medioambiente.xunta.es/cligal/inicio.do
  Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible. Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible (2007-2008).
  • Universidade de Santiago de Compostela
  • Universidade da Coruña
  • Instituto Investigaciones Marinas e Inst. Invest. Agrobiológicas (CSIC)
  • Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. CINAM (Lourizán y MeteoGalicia)
  • Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos (CIMA)
  • Instituto Español de Oceonografía (IEO)
  • Universidade de Vigo
  • Centro Tecnológico del Mar – Fundación CETMAR ( http://www.cetmar.org)
  A certeza científica de que o cambio climático xa reside entre nos e, polo tanto, é necesario convivir con él, condúcenos a compatibilizar as accións dirixidas á reducción de emisións con outras encamiñadas a estudar as posibilidades de adaptación ás novas condicións ambientais que caracterizarán a Galicia nas próximas décadas. Os novos escenarios xerados por este fenómeno global, darán lugar a impactos negativos nos nosos ecosistemas e sectores productivos e, ao mesmo tempo, a unha serie de oportunidades que poderán ser aproveitadas si acadamos o suficiente nivel de coñecemento científico e capacidade prospectiva sobre a evolución das condicións ambientais de Galicia e os seus efectos sobre os sistemas naturais ao longo das vindeiras décadas. <br/> Os distintos informes científicos publicados por axencias nacionais e internacionais sobre o cambio climático non deixan lugar a dúbidas sobre a vulnerabilidade de España aos efectos do mesmo. Sen embargo, este coñecemento non é suficiente para describir o comportamento dos diferentes microclimas galegos e a interacción destes cos diferentes ecosistemas do noso territorio. Galicia, no contexto das latitudes medias, atópase enmarcada nunha zona de circulación na que prevalecen os ventos do oeste, sendo o primeiro punto de chegada das perturbacións atlánticas con respecto ó resto de España. Non obstante, a comunidade galega recibe a influencia de distintas masas de aire de características termodinámicas moi dispares. É deste modo, que chegan a Galicia masas de aire cálidas e húmidas como as tropicais marítimas, así como masas de aire, que por ter a súa orixe en latitudes superiores, teñen en común ser frías, aínda que con distinto contido de humidade. Como consecuencia desto, dedúcese, que as conclusións de estudos de variacións climáticas realizadas tanto para o Norte de Europa ou, por exemplo, para o Mediterráneo, non son directamente aplicables para a nosa comunidade, necesitándose pois un estudo individualizado para esta rexión. <br/> A avaliación en detalle das evidencias do cambio climático en Galicia así como os impactos previsibles en cada un dos sectores potencialmente afectados é o suxeto principal deste libro. Neste estudo tense avaliado as evidencias do cambio climático na atmósfera, nos ecosistemas terrestres, peláxicos mariños e litorais, e abúndase nos impactos futuros neles e mais na economía e na saude. <br/> Ao respecto da climatoloxía de Galicia, que se aborda nos capítulos 1 a 3, o diagnóstico non deixa lugar para as dúbidas; a temperatura ven crecendo dende mediados do século XX, aínda que este incremento esconde diferenzas temporais e espaciais importantes. Doutra banda, a estacionalidade da precipitación así como os seús extremos tambén mostran variacións importantes ao longo deste periodo. O estudo limitouse ao período 1961-2006 para conseguir unha correcta cobertura xeográfica de Galicia a partir das series existentes. Este período, aínda que non demasiado amplo, cobre parte do descenso de temperatura constatado noutros puntos da península desde os anos 50 até os 70 e o posterior incremento abrupto até anos recentes, permitindo así dar unha estima da taxa de cambio por década máis realista e comparable con outros estudos. Neste traballo fíxose ademais especial fincapé no estudo de tendencias en ocorrencia de extremos, tanto de temperatura como de precipitación, e é de feito, onde se atoparon parte dos resultados máis contundentes e púidose facer ademais unha interpretación sinóptica de devanditos resultados. O periodo entre a primeira e última xeada tambén está a decrecer e continuará así o longo do século XXI, cos importantes efectos que terá sobre a agricultura. Cara a mediados do século XXI, nos capítulos 26 e 27 o incremento da temperatura media de Galicia será de 1.5ºC, sendo maiores os incrementos da temperatura máxima que as da mínima. A precipitación, que non mostra unha tendencia clara nos últimos 40 anos, podería diminuir a sua cantidade cara a mediados do século XXI afectando polo tanto ao balance hídrico. <br/> Nos ecosistemas terrestres, que se avalían nos capítulos 4 a 11 aprecianse importantes evidencias de cambios nas fenofases vexetais e animais debido ao incremento da temperatura: en xeral adiantánse as floracións e chegadas dalgunhas especies migratorias. Cara ó futuro, que se aborda nos capítulos 28 a 30, predícese unha extensión da distribución no espacio da vexetación de tipo mediterráneo, e un adianto da floración de certas especies. E incerto como o novo escenario climático vai afectar ó número de incendios xá que esta variable está condicionado polas actuacións humanas. Incendios máis severos, combinados con maiores probabilidades de precipitacións no outono, terían consecuencias máis negativas sobre as riadas e a erosión dos solos. En relación cos caudais e dispoñibilidade de auga no solo, as tendencias son pouco definidas, ainda que se podería agardar un lixeiro incremento da seca estival e de finais do inverno. <br/> Os capítulos 12 a 21 están adicados ós ecosistemas mariños. En Galicia observouse un incremento da temperatura superficial do mar de 0.2 ºC/década consistente coa tendencia global nos últimos 40 anos, e unha lixeira diminución nas augas subsuperficias das zonas máis influenciadas polo afloramento nas Rías Baixas. A salinidade aumentou na superficie nas Rías Baixas pero non fronte ás Rías Altas. O incremento observado no nivel do mar en Galicia, entre 2,0 e 2,5 cm/década, é tamén similar ao do océano global que se ten visto especialmente acelerado nos últimos 20 anos. A diminución da intensidade e duración do afloramento nos últimos 40 anos débese aos cambios no réxime de ventos, cunha reducción significativa da duración do período favorable ó afloramento nun 30% e da súa intensidade nun 45%. Esta reducción do afloramento ten contribuído a duplicar o tempo de renovación das rías. Asimesmo, é responsable da posible diminución da producción neta nun ~50% na plataforma continental e nun ~15% nas rías. Por outra banda, as tendencias na corrente invernal cara o polo (CIP) non están claras debido aos efectos contrapostos dos ventos do sur e o gradiente meridional de temperatura fronte as costas ibéricas. Non se teñen observado tendencias significativas de longo termo nas medidas de concentración de nutrientes nin nas augas costeiras superficiais nin no océano próximo, se ben se observa un descenso de pH de 0,052 unidades/década. No fitoplancto rexistráronse a diminución das diatomeas e o incremento dos dinoflaxelados no período 1958-2006 pero non se atoparon tendencias claras na biomasa nin na productividade total. No caso do zooplancto observouse unha diminución da biomasa e dos copépodos no océano e incremento na costa no mesmo período. Tamén se observou un incremento das especies de augas cálidas. Vinteúnha especies de peixes de carácter tropical foron atopadas en Galicia nos últimos anos, e tamén se rexistrou un incremento continuado da producción de percebe nos últimos 14 anos e da expansión do morfotipo “alongado”, sen interese comercial. Estes cambios débense probablemente ao incremento na temperatura e a diminución do afloramento. Por outra banda, encontrouse unha relación negativa entre as precipitacións intensas e as vendas de berberecho, e patróns similares tamén nas vendas de ameixa babosa e cadelucha e, en menor medida, de ameixa fina. En base os cambios observados no afloramento, parece que a taxa de crecemento e a calidade dos mexillóns cultivados en batea amosaron un descenso nas últimas décadas, mentres que o período de extracción reduciuse debido ao aumento da presencia de microalgas nocivas. A poboación de sardiña ibérica presentou unha diminución a longo prazo acompañada de amplas oscilacións decadais. Estes cambios parecen estar máis relacionados coas variacións a curto prazo do afloramento que coas fluctuacións do clima. Do mesmo xeito, as capturas de polbo reducíronse significativamente seguindo os cambios na frecuencia e intensidade dos ventos nos períodos de afloramento e afundimento. Non obstante, as conclusións actuais sobre os efectos do cambio climático sobre os recursos mariños en Galicia están limitadas pola ausencia de series temporais de observación suficientemente longas e sistemáticas. <br/> En base ó coñecemento actual das tendencias observadas e os escenarios climáticos previstos polo Panel Inter-governamental para o Cambio Climático (IPCC) no horizonte dos anos 2075-2099, nos capítulos 31 e 32 apúntase que pódese pronosticar con bastante fiabilidade unha subida do nivel do mar entre 0,5 e 1,4 metros, un incremento da temperatura superficial da auga entre 1 e 3ºC, e un descenso de pH en torno a 0,35 unidades. Estes efectos producirán, cunha probabilidade elevada, cambios na configuración da costas, afectando á distribución das especies intermareais, con especial referencia os moluscos explotados nos bancos marisqueiros. Tamén producirían un descenso acusado da capa de mestura invernal no océano adxacente a Galicia e, consecuentemente, unha reducción substancial da biomasa de fitoplancto producida na proliferación primaveral. Igualmente, favorecerían a chegada as costas galegas de especies de peixes subtropicais e a migración cara latitudes maiores de especies propias de sistemas temperados. Por último, a acidificación pode chegar a ter un impacto relevante sobre a fecundación, desenvolvemento larvario, crecemento e calcificación dos moluscos bivalvos explotables. Desafortunadamente as prediccións sobre a evolución do réxime de ventos costeiros son pouco fiables, o que impide ter prediccións robustas sobre aquelas variables máis dependentes da frecuencia e intensidade do afloramento, tales como a taxa de renovación das rías ou a súa fertilización, que a súa vez exercen un efecto directo sobre aspectos tales como a abundancia, composición e actividade do fitoplancto e zooplancto, o recrutamento da sardiña e o polbo ou o crecemento e a calidade do mexillón. En calquera caso, e anticipando o principio de precaución requirido nas futuras medidas adaptativas, unha reducción da frecuencia e intensidade dos ventos de compoñente norte do mesmo orde da observada na derradeira metade do século XX, e combinación co aumento da temperatura superficial entre 1 e 3ºC, produciría unha duplicación do tempo de residencia das rías, un descenso da producción neta en trono ó 15%, un aumento da frecuencia de aparición e da biomasa de dinoflaxelados, co conseguinte aumento do número de días de peche dos polígonos de mexillón, un descenso da taxa de crecemento e da calidade deste molusco, e unha reducción das capturas de polbo e sardiña, que probablemente se desprazaría cara a maiores latitudes. <br/> Nos ecosistemas litorais, tratados nos capítulos 22 a 24, a información dispoñible non e moita e ademais está moi influenciada polo ser humano, polo que fíxose un filtrado pormenorizado das bases de datos existentes. As evidencias de erosión das nosas costas parecen estar mais relacionadas con episodios de precipitación intensas e temporais de vento e ondaxe que por mor do aumento do nivel do mar. Sen embargo, constátase que o aumento sostenido do nivel do mar que se predice para o século XXI propiciará esta erosión. Existen evidencias de que o cambio climático ha reducido a distribución de especies de algas propias de augas frías que forman hábitats craves na zona costeira e, por tanto, pode provocar un importante impacto sobre as comunidades biolóxicas asociadas. No futuro continuarase coa tendencia observada de incremento de percebe de baixa calidade. <br/> Tamén se teñen avaliado os efectos das temperaturas extremas sobre a saude (capítulo 25) e os efectos económicos do cambio climático sobre dous sectores productivos de notable relevancia na economía galega: a pesca e o turismo (capítulos 33 e 34). Os resultados mostran que de manterse a tendencia de quentamento na auga superficial do caladoiro iberoatlántico, tanto a biomasa de sardiña como os beneficios esperados descenderán notablemente. Aínda que, nun escenario de control e mitigación do quentamento global, descenderían nun menor grado. En relación co turismo, a partir dos cambios esperados na climatoloxía no ámbito español, principal orixe da demanda de turismo en Galicia, os resultados mostran que a demanda de viaxes e número de pernoitas no litoral galego aumentarían no novo escenario climático. <br/> Os resultados acadados con este análise das evidencias e impactos do cambio climático en Galicia non pretenden ser definitivos, pero sí mostran dende un punto de vista científico e riguroso cómo está o clima afectando aos diferentes ecosistemas. Este estudo reflicte a necesidade de continuar avanzando no coñecemento do sistema climático e as interación entre os diferentos compoñentes do mesmo. Estamos convencidos que estos estudios deberían servir como base para a elaboración dos plans de adaptación ao cambio climático en Galicia. <br/> Finalmente, quixésemos agradecer o labor anónimo dos revisores dos capítulos deste libro e de Roberta Boscolo, da International CLIVAR Project Office (ICPO), que permitiron mellorar a calidade do mesmo. Agradecer tambén a Pablo Serret, da Universidade de Vigo, pola súa labor de coordinación nas fases iniciais do proxecto.
  • Vicente Pérez Muñuzuri
   Centro de Investigación e Información Ambiental. Consellería de Medio Ambiente e Desenvolmento Sostible.
  • Xosé Antón Álvarez-Salgado
   Instituto de Investigacións Mariñas. Consejo Superior de Iinvestigaciones Científicas.
  • Antonio Bode
   Centro Oceanográfico de A Coruña. Instituto Español de Oceanografía.
  • Raquel Cruz Guerrero
   MeteoGalicia. Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible.MeteoGalicia. Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible.
  • Francisco Díaz-Fierros Viqueira
   Universidade de Santiago de Compostela.
  • Marisa Fernández
   Fundación Centro Tecnológico del Mar (CETMAR).
  • Mª Dolores Garza Gil
   Universidade de Vigo.
  • Jose Antonio Vega
   Centro de Investigación e Información Ambiental. Consellería de Medio Ambiente e Desenvolmento Sostible.
 • European Atlantic Forecasting SYstem (EASY). http://www.project-easy.info/
  INTERREG IIIB Atlantic Area. Contract No.207, EASY (01/2007 – 07/2008).
  The project aims to build a Polycentric Infrastructure for operational modelling applied to Maritime Security, which requires the knowledge of the weather conditions, wave climate and surface currents. This infrastructure will provide services to navigation, to rescue agencies - in case of accident – and for coastal management, including protection of shore infrastructures and bathing water quality forecasting. The existence of such a system is also important for early warning in case of a tsunami, which is especially important in the SW coast of Iberia. The main component of the system is a set of models that are complemented by an Ocean Observing System (OOS) and end-user interfaces with bidirectional communication capacities. The modelling system includes meteorological models, wave generation and propagation models, a General Ocean Circulation Model (GCM) and a system of local models coupled to the GCM by an intermediate regional model. The GCM will provide open boundary conditions for the regional model and will simulate the flow in the whole North Atlantic, accounting for the contribution of the general circulation for the local flow in the North East Atlantic. The technology necessary for building such a system is already available in the countries of the Atlantic Arc, but is spread for various countries and institutions. The Polycentric Infrastructure proposed in this project will combine those technologies creating added value. The Mercator Ocean is running a model for the whole world forecasting the circulation - currents, levels, temperature and salinity - and assimilating field data - levels and temperatures- every week. MOHID model has been applied off the Iberian coast forced by results of Mercator and by results of the Meteorological model run by MeteoGalicia for producing results at regional and local scales. In order to add value, INTECMAR will use the local models in real cases, pointing out the needs and lacks as well the improvements and success. In this project an operational system will be setup and demonstrated, downscaling the results of the GCM (i) for the Tagus Estuary and for the beaches of Costa do Estoril, West of Lisbon (ii) for the Ria de Vigo, in Galicia and for the flow in the region of Azores Archipelago. In this process Regional circulation models will be nested in the GCM and Local Circulation Models (LCM) will be nested in the Regional model, refining the solution up to resolutions of tens of meters, for fulfilling the local end-users requirements. Management of Bathing Water zones and the protection of the aquiculture resources from small spills of pollutants are typical cases requiring a fine grid. A human and logistic infrastructure will be set up in each country, able to produce and disseminate results on a routine basis, but also able to receive online demands and produce results. This will be useful in case of accidents involving ships and advection of HABs, after the early detectetion but also in case of a less probable but more serious case of a tsunami. For disseminating the routine results a database will be built assessable through the web. For the case of accidents, a bidirectional tool already developed in the framework of the project Erocips will be included in the web page. Using this tool, a user can use the web page for starting a simulation, e.g. the displacement of a container identified in the sea or oil spill dispersion. The results of the system will be validated using Ocean Observing data, both historical and online data. Historical data will be used for hindcast simulations during the setting up of the system and online data will be used for assessing the accuracy of the results published in the web. Data will be provided by national authorities, by the consortium and by GOOS (Global Ocean Observing System). Wave models are a sub-product of this system. The basic data that they require is the same as for the GCM and they have small computing requirements. The project will have two phases. The first phase, to be funded by INTERREG is a demonstration phase. The main goal is to setup the infrastructure and to demonstrate that it works. The second phase is the exploitation phase and will be funded by the end-users to be recruited within: (1) the entities responsible for combating marine pollution, (2) the entities responsible for rescuing people and object in the sea, (3) Bathing zones management, (4) Waste water systems discharging in the sea, (5) entities responsible for monitoring of transitional and coastal waters, (6) navigation companies, (7) tsunami warning, security systems (8) scientific community and (9) entities responsible for sanitary guarantees of marine resources destined to human consumption. The implementation phase will involve some of the end-users and some of them contributing financially for the project. This is very important for guaranteeing that the products of the project will fulfil their needs, but also for assuring the viability of the exploitation phase. Data for validating the results will be provided by local Ocean Observing Systems, by GMES (Global Monitoring for Environment and Security Program) and by GOOS (Global Ocean Observing System). End-users are in general among the main local data generators (sometimes via outsourcing contracts) and are expected to have the most interesting data sets for validating the local scale. The access to the data is another advantage of involving end-users since the implementation phase.
 • European COastal-shelf sea OPerational observing and forecasting system (ECOOP). http://www.ecoop.eu/
  Sixth Framework Programme Priority 1.1.6.3 Global Change and Ecosystems. Contract No.036355, ECOOP (02/2007 – 02/2010).
  The overall goal of ECOOP is to: Consolidate, integrate and further develop existing European coastal and regional seas operational observing and forecasting systems into an integrated pan-European system targeted at detecting environmental and climate changes, predicting their evolution, producing timely and quality assured forecasts, providing marine information services (including data, information products, knowledge and scientific advices) and facilitate decision support needs. This is to be attained through the following activities: <br/> 1. Integrate existing coastal and regional sea observing (remote sensing, in-situ) networks into a pan-European observing system. <br/> 2. Integrate existing coastal and regional sea forecasting systems into a pan-European forecasting system and assimilate pan-European observation database into the system. <br/> 3. Assess the quality of pan-European observing and forecasting system. <br/> 4. Advance key technologies for the current and next generation pan-European observing and forecasting system. <br/> 5. Develop and generate value-added products for detecting environment and climate change signals. <br/> 6. Integrate and implement a pan-European Marine Information System of Systems (EuroMISS) for general end user needs. <br/> 7. Develop methodology and demonstrate an European Decision Support System for coastal A?p???x???Ÿ:m targeted at detecting environmental and climate changes, predicting their evolution, producing timely and quality assured forecasts, providing marine information services (including data, information products, knowledge and scientific advices) and facilitate decision support needs. This is to be attained through the following activities: <br/> a) Integrate existing coastal and regional sea observing (remote sensing, in-situ) networks into a pan-European observing system. <br/> b) Integrate existing coastal andand regional seas (EuroDeSS) that responds to the needs from targeted end users, as emphasized in the GEOSS and GMES initiatives. <br/> Carry out technology transfer both in Europe and at intercontinental level; establish education and training capacities to meet the need for ocean forecasters.
 • Hacia una Reducción de Riesgos Marítimos usando Modelado de Alta Resolución (RIMA).
  Ministerio de Educación y Ciencia. TRA2006-05132/TMAR (10/2006 – 10/2009).
  Los riesgos producidos por viento y oleaje asociados a las actividades marítimas y portuarias son actualmente estimadas pobremente sin usar completamente el conocimiento y las herramientas proporcionadas por el estado del arte. El principal objetivo del proyecto RIMA (Riesgos Marítimos) es calcular los riesgos inducidos por viento, oleaje y corrientes como función de la climatología, el tipo de actividad marítima y la geometría del dominio (ría, bahía, dentro de un puerto o un corredor marítimo). Esto permitirá una definición dinámica de riesgo como función de las forzamientos y la respuesta desacuerdo a las actividades o estructuras (buques, amarres, rompeolas). Esta metodología será utilizada particularmente para definir el potencial de protección marítima de áreas naturales a nivel operacional y extremal. Estas metas serán alcanzadas utilizando estimas de alta resolución de viento, oleaje y corrientes considerando de forma explícita su acoplamiento y las interacciones con la geometría del dominio. Por esto, el núcleo científico del proyecto RIMA se basa en las interacciones locales de los campos de viento oleaje y corrientes y la metodología de anidamientos múltiples para estimar adecuadamente en la escala de rías, puertos y bahías. Esto requiere el desarrollo de protocolos y criterios para evaluar condiciones de contorno que serán especificas para viento oleaje y corrientes (dependiendo de sus respectivas escalas de desarrollo y el nivel energético del evento climático). Esta aproximación será validada para el Atlántico (Ria A Coruña) y el Mediterráneo (Transecto costero en Barcelona) evaluando en ambos casos los riesgos en áreas de naturales de refugio y las actividades marítimas y portuarias seleccionadas por el panel de usuarios del proyecto RIMA. Las campañas intensivas propuestas en cada sitio de estudio proveerán de conocimiento sobre las interacciones entre viento –oleaje y corrientes a escalas locales. Las condiciones de contorno externas serán proporcionadas por los dos servicios meteorológicos involucrados y Puertos del Estado (en particular a través del proyecto ESEOO). Estas instituciones junto con el panel internacional del proyecto ayudaran a posicionar el proyecto y sus participantes en una nueva área de investigación e innovación de la comunidad europea. La definición dinámica de riesgo propuesta resaltara las actividades del proyecto frente a una amplia audiencia asegurando la transferencia de conocimientos a distintos tipos de usuarios. La versión piloto de los modelos acoplados de uso operacional se localizaran en los servicios meteorológicos catalán y gallego es una muestra de la transferencia de conocimientos generados por RIMA después de 3 años de duración.
 • Avaliación do Potencial Energético Contido nas Correntes Mariñas das Costas Galegas e o seu Impacto Medioambiental. Deseño dun Sistema para o seu Aproveitamento.
  Dirección Xeral de I+D. Xunta de Galicia. PGIDIT05REM011E (1/2005 – 12/2008).
  Dado que las corrientes marinas albergan una gran cantidad de energía, actualmente desaprovechada, y que además se trata de una fuente de energía renovable y disponible en nuestras costas, se busca con el presente proyecto estudiar, analizar, evaluar y contabilizar el potencial energético de estas corrientes originadas principalmente por las mareas en la Costa de Galicia, con el fin de determinar las zonas más interesantes para su aprovechamiento energético, considerando al mismo tiempo los aspectos medioambientales. Por otra parte, y paralelamente al estudio del recurso energético existente, se realizará el estudio y modelización mediante herramientas de cálculo numérico, del diseño de un sistema para el aprovechamiento de la energía contenida en las corrientes marinas para la producción de electricidad.
 • The Emergency Response to Coastal Oil, Chemical and Inert Pollution from Shipping (EROCIPS). http://www.erocips.org/
  INTERREG IIIB Atlantic Area. Contract No.168-EROCIPS (11/2004 – 10/2007).
  The Emergency Response to Coastal Oil, Chemical and Inert Pollution from Shipping Project (EROCIPS) consists of a series of work packages designed to provide shoreline responders with the necessary information to ensure a targeted counter pollution response. The intention is to provide a procedure that can be applied elsewhere in the coastal regions of Europe. The aim of the EROCIPS project is the ‘development of common, transnational methodologies, tools and techniques for dealing with the shoreline response to coastal pollution incidents, transferable across the EU, in order to support the sustainability of sea transport systems’. In order to achieve this, regional and local governments need to share an understanding of the many socio economic and environmental factors that contribute to achieving an effective response. This includes both understanding the baseline situation along coastlines and what tools and techniques can be effectively applied in different situations and environments. It is also about effective integration of response information into other spatial planning areas so that there is co-ordinated response action and understanding of coastal pollution incidents and their shoreline effects. EROCIPS has set out four objectives, to encompass these requirements and contribute towards achieving its overall aim: <br/> - to develop common tools and techniques for identifying the baseline position and categorising issues of risk and sensitivity on coastlines; <br/> - to develop common tools and methods for identifying all information needed to plan effectively for a shoreline response to coastal pollution incidents; <br/> - to develop common guidance, standards and protocols for dealing with coastal pollution incidents, transferable across European coastal locations, and; <br/> - to link the framework for dealing with coastal pollution incidents with other spatial planning frameworks at the local/regional level to ensure a co-ordinated and effective response.
 • Modelo Acoplado Océano-Atmósfera da Plataforma e Rías de Galicia (PLATERÍAS).
  Dirección Xeral de I+D. Xunta de Galicia. PGIDIT03TAM60401PR (10/2003 – 10/2006).
  La actividad que se pretende realizar es el estudio de la oceanografía física de la plataforma continental y rías de Galicia mediante el desarrollo e integración de la red de observación existente y la demostración de la viabilidad de la modelización de la dinámica de las rías de Galicia y la plataforma adyacente mediante un modelo hidrodinámico acoplado a un modelo meteorológico regional y local de mesoescala de alta resolución. En los últimos años se ha producido un gran avance en el estudio de la oceanografía física de las plataformas continentales y el desarrollo de la capacidad de cálculo de los ordenadores permite utilizar modelos numéricos de circulación de forma rutinaria. La importancia del medio marino en la economía gallega implica que exista gran interés en aumentar el conocimiento de la oceanografía de la plataforma continental y las rías de Galicia. En este proyecto, se pretende contribuir a este objetivo mediante el desarrollo e integración de la red de observación existente, especialmente en la Costa da Morte, donde existe una carencia de medidas, y la aplicación de un modelo hidrodinámico acoplado a uno meteorológico para la descripción de las corrientes y la distribución termohalina en la plataforma y rías de Galicia. La modelización meteorológica ha avanzado hasta el punto de estarse realizando en este momento predicción numérica diaria a escala del área de Galicia (http://www.meteogalicia.es) con resolución de 10 km (y con dos modelos no hidrostáticos: ARPS y MM5). En este aspecto, el estado actual del desarrollo meteorológico está lo suficientemente avanzado como para que las instituciones se propongan metas como la predicción por conjuntos o el acoplamiento con el océano. En el modelado oceanográfico se considerarán dos niveles: modelado regional incluye el modelado de la plataforma y talud adyacente con condiciones de contorno del modelo MERCATOR (http://www.mercator.com.fr) y forzamiento de un modelo meteorológico de mesoescala; y modelado local, que consistirá en el anidamiento de una aplicación de alta resolución (ría de Arousa) al modelo regional, que será forzada por un modelo meteorológico a escala local a su vez anidado en el modelo de menor resolución. Una intención del proyecto es que los resultados del proyecto se divulguen a usuarios finales (químicos, biólogos marinos, instituciones ligadas al medio marino, público en general). Para ello, se sintetizarán las observaciones tanto previstas en el proyecto como históricas y los resultados del modelado, y se elaborarán y divulgarán mapas resumen de corrientes, temperatura y salinidad en la zona. En concreto, se prevé proporcionar mapas de variables meteorológicas, corrientes y campos de temperatura y salinidad que proporcionen una descripción general de los patrones de circulación en el área. El reciente accidente del Prestige ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de herramientas numéricas adaptadas a la zona y de que la información sobre la circulación en la zona se transmita de forma eficiente a los responsables de las decisiones operativas. Creemos que este proyecto contribuirá de varias formas: 1) la síntesis y divulgación de los conocimientos sobre la circulación, 2) incremento de la red de observación espacial y temporalmente, con especial énfasis en la Costa da Morte donde existe una carencia de medidas de marea y corrientes. 3) adaptación a la plataforma continental y talud adyacente de un modelo regional 3D de circulación acoplado a un modelo meteorológico. Las condiciones de contorno las proporcionará el consorcio MERCATOR, que corre operacionalmente un modelo global en todo el océano, con una resolución de 5-7 km. 4) anidamiento de un modelo local de la ría de Arousa al modelo regional acoplado a un modelo meteorológico de alta resolución y evaluación de sus resultados.
 • Mantenimiento y Mejora del Modelado y Predicción de Variables Geofísicas y de Trayectorias en las Zonas Afectadas por los Vertidos del Prestige.
  Ministerio de Ciencia y Tecnología. Acción Especial (5/2003 – 12/2003).
 • Sistema Español de Oceanografía (ESEOO): Modelización Meteorológica y Oceanográfica de Alta Resolución. http://www.eseoo.org/
  Ministerio de Ciencia y Tecnología. VEM2003-20577-C14-12 (10/2003-10/2006).
  El objetivo fundamental de este proyecto es la creación de un sistema español de oceanografía operacional capaz de proporcionar respuestas a situaciones de emergencia en el mar, tales como vertidos y seguimiento de objetos a la deriva. Dicho sistema consistirá en una combinación de servicios basados en modelado numérico y en análisis de datos oceanográficos, tanto históricos como adquiridos en tiempo real. Los servicios basados en modelos numéricos proporcionarán predicciones de toda clase de variables físicas, tanto meteorológicas como oceanográficas, entre las que destacan viento, corrientes, temperatura del mar, oleaje y nivel del mar. Además, permitirán predecir la trayectoria y el comportamiento de derrames u objetos a la deriva. Los códigos se harán operativos en tres escalas espaciales diferentes: a) global, a fin de proporcionar condiciones de contorno, b) regional, donde se dará una respuesta única que cubra todas las costas españolas y c) local, donde los diferentes centros crearán servicios de muy alta resolución espacial capaces de cubrir todas las zonas litorales, bien por medio de aplicaciones específicas en áreas de alto interés, o bien por medio de modelos de despliegue rápido. Las aplicaciones de escala local estarán anidadas en la de escala regional, y ésta, a su vez, en la de escala global. El desarrollo de estos servicios exigirá un esfuerzo de investigación básica, especialmente en lo relativo a técnicas de modelado de algunos de los procesos físicos, asimilación de datos y anidamiento de modelos. Los servicios basados en análisis de datos proporcionarán un acceso rápido a la información procesada, necesaria para la toma de decisiones en situaciones de emergencia. Su puesta a punto demandará la creación de nuevos desarrollos para el tratamiento de datos. Los resultados de este proyecto no se limitarán al tratamiento de situaciones de crisis, sino que supondrán un notable incremento del conocimiento de las aguas españolas y de las herramientas a nuestra disposición para su estudio.
 • Sistema de Apoio á Decisión para a Xestión da Calidade do Aire.
  Xunta de Galicia. PGIDT01TIC05E (10/2001 – 10/2003).
  El objetivo de este proyecto ha sido el estudio y modelización de los procesos físicos y químicos que experimentan los contaminantes atmosféricos en el entorno de la C.T. As Pontes, con el fin de determinar el efecto de la reducción de las emisiones de dicha central térmica sobre los niveles de contaminantes primarios y secundarios en su entorno. Estos resultados darían lugar a una estrategia de reducción de emisiones que garantizase el compromiso entre los factores medioambientales, tecnológicos y económicos en dicho entorno. Para la aplicación de esta estrategia, se desarrollaron diversas herramientas informáticas, en forma de modelos numéricos meteorológicos, de dispersión y de calidad del aire que, para la obtención de resultados a tiempo, precisaron su adaptación a diversas arquitecturas computacionales: escalares, vectoriales y paralelas escalares.
 • Predicción Meteorológica por Conjuntos: Técnicas de Predicción Robustas frente a la No Linealidad de los Modelos.
  Xunta de Galicia. PGIDT01MAM20802PR (08/2001-08/2004).
  Las predicciones meteorológicas resultado de la integración de las ecuaciones de la atmósfera mediante modelos meteorológicos son de tipo determinista, en el sentido de que dada una condición inicial para las variables meteorológicas estas evolucionan en el tiempo (según un determinado modelo que consta de unas parametrizaciones físicas de la atmósfera) obteniéndose el estado de la atmósfera en un tiempo futuro dado. Obviamente, si las condiciones iniciales del modelo no son perfectas o las parametrizaciones de los modelos no son exactas, se producirán desviaciones en la evolución temporal de las ecuaciones que pueden dar lugar a predicciones erróneas. De ahí que sea necesario el estudio de dichas fuentes de error, de su propagación y de su efecto en la predicción meteorológica. Desde hace unos 10 años aproximadamente los grandes Centros de Predicción Meteorológica mundial (ECMWF y NCEP) han desarrollado técnicas de predicción que tienen en cuenta la influencia sobre las predicciones a medio plazo de los efectos no lineales asociados con las ecuaciones de los modelos meteorológicos. Este tipo de predicciones se conoce como Predicción Meteorológica por Conjuntos y fundamentalmente considera la evolución espacio-temporal de la distribución de probabilidad inicial de un fenómeno físico. Más recientemente, centros meteorológicos europeos como Méteo-France han empezado a desarrollar predicciones por conjuntos de mesoescala en los cuales se analiza el efecto conjugado de usar las predicciones por conjunto del Centro Europeo, y el anidamiento sobre estas de su propio modelo por conjuntos. En este Proyecto de Investigación que se solicita se pretende analizar el efecto que sobre las predicciones meteorológicas de Galicia tendría la aplicación de un modelo de predicción por conjuntos. Se analizarán los efectos de utilizar perturbaciones a las condiciones iniciales mediante las técnicas de Monte Carlo, vectores singulares y breeding, además de intentar mejorar estas predicciones mediante el uso de variables estocásticas en aquellas partes del modelo donde las parametrizaciones sean sensibles a este tipo de técnicas. Se estudiará el efecto de usar la salida de las predicciones por conjunto del ECMWF como condición inicial única en el modelo de predicción por conjuntos desarrollado a nivel de mesoescala para Galicia. Para realizar estos estudios se seleccionará un conjunto de días representativos de la meteorología gallega y se analizará mediante indicadores estadísticos el resultado de una predicción meteorológica por conjuntos, frente a la predicción determinística clásica, y el estado real de la atmósfera en los días de estudio.

Xunta de Galicia 
Icono Creative Commons Xunta de Galicia. Información mantenida y publicada en Internet por la Xunta de Galicia.
Atención a la ciudadanía | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa del portal 4.9.12