Solicitude de sesións formativas

Lugar de realización das sesións: MeteoGalicia. Rúa Roma, nº 6. 15707 Santiago de Compostela. A Coruña.
Hora habitual de comezo: 10:00h da mañá.
Todos os campos son obrigatorios, agás "Observacións".

   Datos da Sesión
   Datos do centro solicitante  
(Preferentemente: centro@edu.xunta.gal)
   Datos do grupo de alumnas/os  
(Especificar a etapa educativa, se procede: Primaria, ESO, Bacharelato...)
   Datos da persoa solicitante  
   Preferencias
Posibles datas por orde de preferencia (dd/mm/aaaa):     
   Confirmación de identidade
   INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable do tratamento Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Finalidades do tratamento Xestión das solicitudes de actividades de formación, a organización das mesmas e a comunicación coas persoas responsables asignadas, sendo igualmente a lexitimación para o tratamento o consentimento da persoa interesada.
Lexitimación para o tratamento Consentimento da persoa interesada.
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle   https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional https://xunta.gal/protecciondedatos


Xunta de Galicia 
Icono Creative Commons Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en Internet pola Xunta de Galicia.
Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal 4.9.12