Nota legal

A información meteorolóxica elaborada a partir da actividade científica e técnica desenvolvida pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio , MeteoGalicia, acorde co progreso científico e tecnolóxico, é obxecto de propiedade intelectual e goza da protección recoñecida polo Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/1996 de 12 de abril.

Nos termos da citada Lei, corresponde á Xunta de Galicia a titularidade e o exercicio de todos os dereitos tanto morais como económicos que configuran o dereito exclusivo de explotación e divulgación da devandita información, en particular, a través de MeteoGalicia.

A obtención e elaboración da devandita información por parte da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio lévanse a cabo coa maior fiabilidade que posibilita o nivel tecnolóxico actual, provendo devandito servizo segundo os medios dispoñibles en cada momento.

A información divulgada a través deste servidor ofrécese gratuitamente aos cidadáns para que poida ser utilizada libremente por eles, co único compromiso de mencionar expresamente a MeteoGalicia e á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia como fonte da mesma cada vez que as utilice para os usos distintos do particular e privado.

A  Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio declina toda responsabilidade sobre os danos e prexuízos que puidesen ser ocasionados pola interpretación e o uso da información posta a disposición dos cidadáns a través da páxina web de MeteoGalicia.

A  Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio non garante a presentación da totalidade da información meteorolóxica de forma continua na web e resérvase o dereito a modificar, engadir ou eliminar a información contida nela.


MeteoGalicia
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
Xunta de Galicia
Xunta de Galicia  
MeteoGalicia - Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio - Xunta de Galicia
Nota legal | Contactar 4.7.2
Teléfono: +34-881-999654
Fax: +34-981-957466
Galicia