Cuestionario de satisfacción do cliente

Os campos marcados con * son obligatorios.

   DATOS DE CONTACTO
*
:
: * : *
: :
:
:
 


   CUESTIONARIO
MODO DE CUMPRIMENTAR O CUESTIONARIO: para contestar a cada pregunta bastará con sinalar a opción elixida.

P.1.- Se lle aplica, respecto ao personal que lle atende, diga cal é a súa opinión en relación aos seguintes aspectos: *

PROFESIONALIDADE *  MOI BOA      BOA      NORMAL      MALA      MOI MALA    
TRATO E ATENCIÓN RECIBIDA *  MOI BOA      BOA      NORMAL      MALA      MOI MALA    

P.2.- Se lle aplica, sobre a forma e o pago das taxas, que pensa da: *

SUFICIENCIA DA INFORMACIÓN PROPORCIONADA *  MOI BOA      BOA      NORMAL      MALA      MOI MALA    
CLARIDADE DA INFORMACIÓN PROPORCIONADA *  MOI BOA      BOA      NORMAL      MALA      MOI MALA    
COMODIDADE COA FORMA DE PAGO SOLICITADA *  MOI BOA      BOA      NORMAL      MALA      MOI MALA    

P.3.- Sobre o servizo prestado en xeral, diga cal é a súa opinión en canto aos seguintes aspectos: *

A RAPIDEZ NA REALIZACIÓN DO SERVIZO *  MOI BOA      BOA      NORMAL      MALA      MOI MALA    
A ADECUACIÓN AS SÚAS EXPECTATIVAS *  MOI BOA      BOA      NORMAL      MALA      MOI MALA    
A CALIDADE NA REALIZACIÓN DO SERVIZO *  MOI BOA      BOA      NORMAL      MALA      MOI MALA    
A CAPACIDADE DE RESPOSTA ANTE IMPREVISTOS *  MOI BOA      BOA      NORMAL      MALA      MOI MALA    

P.4.- Tivo algún tipo de incidencia co servizo realizado? *

NON, NUNCA. Pasar a P.5
SI, NO CONTIDO DA ENTREGA
SI, NA RECEPCIÓN DO ENVÍO
SI, NA RAPIDEZ DE RESPOSTA
Cal é?

P.5.- Indique cal é o seu grao de satisfacción coa resolución da incidencia en canto á: *

SÚA RAPIDEZ *  MOI BOA      BOA      NORMAL      MALA      MOI MALA    
SÚA EFICACIA *  MOI BOA      BOA      NORMAL      MALA      MOI MALA    
No caso de contestar MALA ou MOI MALA, expoña os motivos:

P.6.- Por favor, dea unha valoración global de 0 a 10 puntos, segundo o seu grao de satisfacción con este servizo (0 SIGNIFICANDO "NADA SATISFEITO" A 10 "TOTALMENTE SATISFEITO"): *


Confirmación de identidade: *
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable do tratamento Secretaría Xeral Técnica. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. https://www.xunta.gal/medio-ambiente-e-ordenacion-do-territorio/directorio
Finalidades do tratamento Comprobación dos procesos de calidade a fin de seguir mellorando na prestación dos nosos servizos, e seguimento dos referidos procesos, no seu caso, a través dos medios de contacto facilitados, incluso electrónicos.
Lexitimación para o tratamento Consentimento da persoa interesada.
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle   https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional https://xunta.gal/protecciondedatos

ISO 9001

AENOR IQNet

Xestión da Calidade

O servizo de Observación meteorolóxica de METEOGALICIA da Subdirección Xeral de Investigación, Cambio Climático e Información Ambiental da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia, está en fase de implantación dun Sistema de Xestión da Calidade segundo os requerimentos da Norma UNE-EN-ISO 9001:2008, co obxecto de obter o recoñecemento por medio da certificación que acredite o noso afán de cumprir coas expectativas dos nosos usuarios, prestando un servizo de calidade.

Dentro das xestións que estamos levando a cabo, facilitámoslle un Cuestionario que nos permitirá coñecer a opinión que lles merecemos co fin de analizala de forma colectiva e promover a mellora continuada do noso sistema de xestión da calidade.


Logo Xunta 
MeteoGalicia - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Xunta de Galicia
Nota legal | Contactar 2.4.1
Teléfono: +34-881-999654
Fax: +34-981-957466
Galicia