Descrición dos Contaminantes

A atmosfera está formada por unha complexa mestura de compoñentes cuias proporcións son constantes (caso de nitróxeno, osíxeno e gases nobres) e variables (dióxido de carbono e a maioría de contaminantes). É nestes últimos onde as variacións nas súas concentracións poden dar lugar a fenómenos de contaminación.

A Directiva 96/62/CE do Consello, de 27 de setembro de 1996, sobre avaliación e xestión da calidade do aire ambiente define contaminante como "calquera sustancia introducida directa ou indirectamente polo home no aire ambiente que poda ter efectos nocivos sobre a saúde humana ou o medio ambiente no seu conxunto".

Os tipos de contaminantes clasifícanse atendendo a distintos criterios (natureza, orixe, etc.). Atendendo á súa natureza, os contaminantes poden clasificarse en tres grupos: biolóxicos, substancias químicas e formas de enerxía.

Entre os axentes biolóxicos susceptibles de causar efectos dañinos están algunhas bacterias, virus, insectos, pole, etc.

Á súa vez, os contaminantes químicos clasificanse atendendo ao seu proceso de formación, distinguindo entre:

  • Contaminantes primarios: Substancias vertidas directamente á atmosfera dende fontes puntuais (ex.: chemineas), fontes móbiles (ex.: tráfico) ou fontes superficiais (os incendios forestais, por exemplo).

    Entre eles se mencionan o dióxido de xofre (SO2), óxidos de nitróxeno (NOx), amoníaco (NH3), metano (CH4), monóxido e dióxido de carbono (CO e CO2), fluoruro de hidróxeno (HF), partículas en suspensión, etc.

  • Contaminantes secundarios: Substancias non vertidas directamente á atmosfera dende focos emisores. Fórmanse como consecuencia das reaccións químicas e fotoquímicas que sofren os contaminantes primarios entre eles mesmos ou cos compoñentes habituais da atmosfera.

    Entre eles se citan a modo de exemplo o trióxido de xofre (SO3), ácido sulfúrico (H2SO4), ácido nítrico (HNO3), ozono (O3), ...

Os contaminantes químicos máis habituais son os que se describen deseguido:


Logo Xunta 
MeteoGalicia - Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio - Xunta de Galicia
Nota legal | Contactar 1.3.1
Teléfono: +34-881-999654
Fax: +34-981-957466
Galicia